Kunnen we rekenen op een dolfinariumvrij België

15-03-2022
Deel pagina:

Houdt Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, woord? Komt er een uitdoofbeleid voor het laatste Belgische dolfinarium? Kunnen we rekenen op een dolfinariumvrij België?

Minister Weyts liet al verschillende keren in de media verstaan dat hij een uitdoofbeleid voor het dolfinarium in Brugge beoogt. Hij nam het zelfs op in zijn beleidsnota. Tot nog toe bleef het bij ronkende verklaringen. Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid van Vooruit, vroeg om uitleg bij de minister. Wij stelden enkele vragen aan Vandenhove om inzicht te krijgen in het antwoord van Weyts. Kijk gerust mee:

Maakt Weyts werk van een uitdoofbeleid?

Vlaams parlementslid, Ludwig Vandenhove (Vooruit), stelde een parlementaire vraag aan minister Weyts om te peilen naar de vorderingen m.b.t. het invoeren van een uitdoofbeleid:

In 2019 kondigde de minister in zijn beleidsplan aan onderzoek te voeren en overleg te plannen m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap. In het beleidsplan wordt gesteld dat het houden van dolfijnen in gevangenschap heel wat kritiek uitlokt bij de bevolking. In 2019 antwoordde hij tijdens de plenaire vergadering dat hij dolfijnen uit het ministerieel besluit voor zeezoogdieren heeft gehouden omdat hij het signaal niet wou geven dat "we in de toekomst geen enkel probleem zouden hebben met het houden van dolfijnen".

Begin 2021 (vraag om uitleg nr. 1763 van 10 februari 2021) stelde de minister in de commissie Dierenwelzijn dat de Raad voor Dierenwelzijn zich in de loop van 2022 zal buigen over een uitdoofscenario (Verhaeghe 2021). Momenteel loopt ook een studie over het houden van dolfijnen in gevangenschap. Die studie moet de nodige info geven om de uitdoofscenario's te beoordelen. Op basis van de resultaten worden de volgende stappen bepaald.

1. Plant de minister een ontwerp van decreet in te dienen waardoor een verbod zal gelden voor het houden van walvisachtigen in gevangenschap in Vlaanderen, in navolging van Wallonië en Brussel? Zo niet, wat is het einddoel van een uitdoofscenario?

2. Welke concrete stappen neemt de minister in 2022 om het beleidsplan inzake het uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap te bewerkstelligen? Wat is de concrete timing van de onderzoeken die lopend zijn? Wanneer mogen we de resultaten verwachten?

3. Wie zijn de betrokken partijen die de minister rond de tafel brengt om de noodzaak aan de modaliteiten van het uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap te bespreken?

4. Welke termijn stelt de minister voorop om (1) overleg te plegen en (2) een uitdoofbeleid te laten voltrekken? Met andere woorden, wanneer plant hij dat het beleid in kwestie aanvangt en, meer belangrijk, vanaf welke datum plant hij het een mogelijk verbod van kracht te laten worden?

Of behoort een uitdoofbeleid "tot de mogelijkheden"?

Minister Weyts antwoordde het volgende;

Ik wil erop wijzen dat noch in het Waalse, noch in het Brusselse Gewest dolfijnen gehouden worden of werden voor het ingaan van het verbod. Het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt letterlijk: "We organiseren overleg met zowel dolfinaria als biologische wetenschappers inzake de noodzaak aan en de modaliteiten van een uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap."

Dit overleg is met een openbare aanbesteding uitbesteed aan een Brits wetenschapper gespecialiseerd in de marine biologie en dierengedrag, zeer onderlegd op het vlak van welzijn van dolfijnen. Het project wordt begeleid door een stuurgroep samengesteld uit de voorzitter van de Vlaamse Raad voor dierenwelzijn, een etholoog die tevens voorzitter is van de Dierentuinencommissie, een etholoog verbonden aan de UA, een bioloog van het KBIN, een dierenarts en een vertegenwoordiger van GAIA. Het laatste luik van het project is een observatie en onderzoek van de dolfijnen in Brugge zelf. Dat is ingevolge corona uitgesteld tot maart. Het rapport zal een antwoord bieden op de vraag of een uitdoofbeleid noodzakelijk is en zo ja onder welke voorwaarden dat dient te gebeuren. Zoals het Regeerakkoord voorziet zal op grond daarvan een beslissing genomen worden. Op dat ogenblik zal ook beslist worden met welk regelgevend instrument de beslissing ten uitvoer kan worden gebracht en welke termijnen daarbij gehanteerd worden.

Dolfijnen Vrij!

Bite Back gaat voor een dolfinariumvrij België. De dierenrechtenorganisatie voert al jaren actie voor dolfijnen in gevangenschap. Dolfinaria zijn niet meer dan veredelde watercircussen waar dieren kunstjes moeten opvoeren ter entertainment. Hoog tijd voor een andere aanpak. Wij zeggen "Dolfijnen Vrij!", een leven voor deze hoogintelligente dieren waarin tegemoet gekomen wordt aan hun natuurlijk gedrag en omgeving. Bite Back kan dit niet zonder jouw steun. Help ons de dolfijnen helpen en steun via onze crowdfund Dolfijnen Vrij!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram